پمپ آب دو پروانه پنتاکس
پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس
پمپ آب جتی پنتاکس
پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس
پمپ آب تک پروانه چدنی پنتاکس
پمپ آب سانتریفیوژی ارتفاع بالا پنتاکس
پمپ آب بشقابی پنتاکس
پمپ آب سانتریفیوژی آبدهی بالا پنتاکس
پمپ آب محیطی پنتاکس